GDPR

Politika ochrany súkromia

 

Aké osobné údaje získavame prostredníctvom našej webstránky?

Osobné údaje od vás získavame len v prípade, že ste nás kontaktovali (prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailom, telefonicky).Pri registrácii alebo vyplnení kontaktného formuláru môžete byť vyzvaný, aby ste zadali vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie údaje o spoločnosti, pozícii, záujmoch, text, CV a pod.

Potrebujete viac informácií o tom, ako spracúvame údaje získané prostredníctvom nášho webu?

Komplexný prehľad o právach návštevníkov nášho webu, legislatíve, z ktorej vychádzame pri spracovávaní osobných údajov, rozsahu, doby uloženia a ostatné dôležité informácie týkajúce sa osobných údajov nájdete v našom prehlásení k GDPR.

 

 

Aké informácie získavame a prečo?

Získané informácie využívame, na nasledovné účely:

Skvalitnenie našich služieb

Informácie, ktoré získavame nám umožňujú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky a poskytovať potrebnú podporu.

Prístup tretej strany

Údaje, podľa ktorých by bolo možné návštevníkov webstránky identifikovať, nepredávame, nevymieňame alebo inak neposkytujeme tretím stranám. To sa nevzťahuje na tretie strany, ktoré pre nás zabezpečujú služby súvisiace s prevádzkovaním našich webstránok, zabezpečovaním iných služieb pre klientov, pokiaľ tieto strany súhlasia s tým, že budú citlivé informácie spracovávať a uchovávať ako dôverné. Máme povinnosť sprístupniť vaše informácie tretím stranám, ak sa domnievame, že uverejnenie je potrebné z hľadiska dodržiavania zákonov, presadzovania pravidiel našich stránok alebo ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti iných. Údaje, ktorými sa návštevníci nedajú identifikovať, však môžu byť sprístupnené iným stranám na účely marketingu, reklamy a pod.

Rešpektujeme vaše práva – prehlásenie k GDPR

Využívaním našej webstránky alebo kontaktovaním nás, vyjadrujete súhlas s našou politikou ochrany osobných údajov. Máte však možnosť spravovať informácie, ktoré uchovávame, preto v prípade, že si želáte upraviť alebo vymazať vaše údaje, máte kedykoľvek možnosť:

  • kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: Petra Klasta, info@economconsulting.sk

 

Naše GDPR prehlásenie

Spoločnosti Econom Consulting spol s r.o.:

  1. Spoločnosť Econom Consulting spol s r.o, Abrahám 440, 925 45 , IČO: 362 609 24, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14883/T (ďalej ako „Econom Consulting“) spracúva tieto skupiny osobných údajov:
  • Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť Econom Consulting sprostredkovateľom, keďže spoločnosť príslušné údaje spracováva v mene svojich klientov, ktorí definujú účel a spôsob ich spracovávania.

 

Econom Consulting spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20166/ 79  zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia spoločnosť Econom Consulting prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú (ďalej ako “dotknutá osoba”). Spoločnosť Econom Consulting je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracúvaní osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje Nariadenie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracovanie osobných údajov.

 

Econom Consulting ako sprostredkovateľ bude osobné údaje spracovávať v oblastiach poskytovaných služieb na základe zmluvy alebo akéhokoľvek iného právneho dokumentu:

 

§  Personalistika a mzdy

Účel zbierania osobných údajov: poskytovanie služieb na splnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobnými pracovno-právnymi vzťahmi

Právny základ: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia) na základe lokálnej legislatívy a plnenie zmluvy (článok 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: osobné údaje, ktoré sa vyžadujú v súlade s osobitnými právnymi predpismi

Prijímatelia: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, spoločnosti doplnkového dôchodkového poistenia, inšpektorát práce, úrady práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdny úradník, poskytovatelia mzdového softvéru, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a 11 rokov po jeho skončení

Dotknuté osoby: zamestnanci prevádzkovateľa, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby , bývalí zamestnanci

Kategórie spracúvania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia

 

§  Účtovné služby

Účel zbierania osobných údajov: vedenie účtovníctva prevádzkovateľa v súlade s lokálnou legislatívou

Právny základ: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia) na základe lokálnej legislatívy

Rozsah osobných údajov: osobné údaje, ktoré sa vyžadujú v súlade s osobitnými právnymi predpismi

Prijímatelia: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, poskytovatelia účtovného softvéru, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a 11 rokov po jeho skončení

Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutárne orgány a spoločníci prevádzkovateľa

Kategórie spracúvania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, použitie, zverejnenie prenosom, rozširovanie alebo poskytovanie inými spôsobmi, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia

 

§  Daňové služby

Účel zbierania osobných údajov: poskytovanie daňových poradenských služieb v súlade s lokálnou legislatívou

Právny základ: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia) na základe lokálnej legislatívy

Rozsah osobných údajov: osobné údaje, ktoré sa vyžadujú v súlade s osobitnými právnymi predpismi

Prijímatelia: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, poskytovatelia účtovného softvéru, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a 11 rokov po jeho skončení

Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutárne orgány a spoločníci prevádzkovateľa

Kategórie spracúvania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, použitie, zverejnenie prenosom, rozširovanie alebo poskytovanie inými spôsobmi, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba tieto práva:

Infografika

 

Kontaktná osoba:

Petra Klasta
E-mail: info@economconsulting.sk