Naše služby

Viac času pre Váš biznis

Zverte Vaše čísla profesionálom a sústreďte sa iba na svoje podnikanie.

Kontaktujte nás

Čo ponúkame?

Jednoduché účtovníctvo

Je druh účtovníctva, pri ktorom sa zisk zisťuje porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na konci sledovaného obdobia s rozdielom majetku a záväzkov na začiatku sledovaného obdobia.

Podvojné účtovníctvo

Pre tento druh účtovníctva sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch.

Mzdová agenda

Obsahuje výpočet miezd zamestnancov odberateľa. Týka sa všetkých subjektov realizujúcich personálne zabezpečenie svojej činnosti prostredníctvom pracovno-právnych vzťahov.

Dane a daňové priznania

Platby fyzických alebo právnických osôb, ktorú vyberá štát vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.

Sprostredkovanie auditu

Sprostredkovanie auditu účtovnej závierky v zmysle zákona a taktiež dobrovoľný audit. Podrobné skúmanie hospodárenia podniku, revízia z hľadiska zhody činností podniku s cieľmi a normami.

Zakladanie spoločností

Transformácia fyzickej osoby na právnickú osobu, registrácia spoločnosti, zmeny v spoločnosti, poradenstvo.